Образователен модел

Всеки образователен модел се определя от времето, в което живеем и особено бъдещето, което искаме да изградим. Живеем в революционно време и сме свидетели на безпрецедентни промени и динамика. Бъдещето не може да бъде предвидено, но за да посрещнем неговите предизвикателства, трябва да научим нас и нашите деца да мислят различно, да действат различно. Нашите общности днес се нуждаят от различен тип образование, основано на максими, различни от тези на стандартизирането в образованието. За да постигнат пълния си потенциал и да посрещнат новото време с различно мислене, е необходимо децата да развият цялостната си същност. 

Цялостното /или холистично/ обучение развива всички аспекти на детето: интелектуален /или когнитивен/, емоционален, физически и още един, който отговаря за интуицията, въображението и креативността. За да се цивилизоват децата, първо трябва да обучим и правилно да насочим техните инстинкти. Второто ни задължение като учители и възпитатели е да достигнем истинската им култура, посредством правилно обучение на техния интелект. Третото ще е да пробудим и развием интуицията им. Когато тези три неща се развият и функционират, ще имам пред себе си цивилизовани, културни, духовно пробудени човешки същества.

Fusion School реализира нов, устойчив образователен модел „СИНТЕЗ“, основан на иновативно преподаване и креативно учене, чиято цел е да създаде цялостни, смели и творчески индивидуалности, които да изградят бъдещето посредством групово сътрудничество и воля за добро. От първостепенна важност е хармоничното развитие на децата като личности, а след това и като съзнателни участници в по-големи формации. В сърцето на образователния модел стои връзката „учител – ученик“ и всичко зависи от това, колко успешна и продуктивна е тя.

ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Основните образователни цели, които следва да изпълнява културата на училищата и които следваме във FUSION  са четири:

 • Икономическа – Позволява на учениците да станат икономически отговорни и независими индивиди.
 • Културна – Позволява на учениците да разбират и ценят собствената си култура, както и да уважават разнообразието на чуждите.
 • Социална – Превръща младите хора в активни и състрадателни граждани.
 • Личностна – Да накара младите хора съзнателно да се ангажират не само със собствения си свят, но и с този, който ги заобикаля.

Във FUSION вярваме, че жизнеността и творческите способности на човешкия дух са неограничени, а разностранните ни таланти са най-големият дар на човешкото съществуване. За да постигнем тези четири цели на образованието трябва да формираме в учениците осем основни компетентности като подготовка за живота.

 1. ЛЮБОПИТСТВО – способност на децата да задават въпроси и да изследват как функционира светът
 2. КРЕАТИВНОСТ – способността на децата да създават нови идеи и да ги прилагат в практиката
 3. КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ – способност на децата да анализират информация и идеи чрез аргументираност и оценка
 4. КОМУНИКАЦИЯ – способност на децата  ясно и уверено да изразяват мисли  и чувства посредством различни медийни средства и форми
 5. КОЛАБОРАЦИЯ – способност на децата  да си сътрудничат конструктивно с другите
 6. СЪПРИЧАСТНОСТ– способност на децата  да бъдат емпатични и да откликват адекватно
 7. СПОКОЙСТВИЕ НА ДУХА – способност на децата да бъдат в постоянна връзка с вътрешния свят на мислите и чувствата и да развиват усет за лична хармония и баланс
 8. ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ – способност на децата да участват конструктивно в обществото и процесите, които го правят устойчиво.

За нас като FUSION тези компетенции са равнопоставени, но важно място в този модел заема развитието на креативността и човешкото въображение.

 • Креативността е една от най-висшите форми на човешка изява и се развива най-добре чрез колективна работа и сътрудничество. Базира се на уникалната човешка способност – въображение, но е по-висша форма, включваща полезен резултат. Често наричаме креативността приложно въображение.
 • Креативността се смята за умение №1 на нашето време, което трябва да се преподава в училище наравно с другите предмети. Но за да се случи това, е нужно да се създадат специфична среда и предпоставки, като се променят основните принципи на обучение.
 •  Доказано е, че неталантливи хора няма и че богатството е в разностранните ни заложби. Много хора, обаче, не се смятат за креативни, или не смятат, че притежават талант, защото образователната система не го е открила и стимулирала.
 • И най-важното: креативността е въпрос на избор. Тя не е фиксирана величина, а по-скоро възобновяем ресурс, който може да бъде култивиран и усъвършенстван чрез осигуряване на подходяща среда, позволяваща на творческия потенциал на личността да разцъфти.