Принципи

Днес се говори усилено, че е нужно да си припомним основите на образованието и да предефинираме принципите, които ни ръководят. В света съществува все по-голяма загриженост, че сме отдали прекомерно значение на формалната страна на нещата – тестове, резултати и преследване на дипломи. И забравяме, че образованието всъщност е човешка система, която трябва да развие на първо място детето като личност. 

Затова смятаме, че главната ни задача днес не е да преследваме резултати, докато всъщност интересът и мотивацията на учениците спадат.  Рекордните нива на отпадане от училище и не-ангажиране с ученето в световен план са факт. Ние трябва да накараме училищата да оживеят, да запалим в децата любовта към ученето и да създадем подходящата култура за това. В това е и смисълът на принципите.

Децата са естествени ученици – дълбоко любопитни същества с неутолим апетит за учене.  Те учат, по две единствени причини: защото искат и защото могат, като често ни показват най-добрия начин за тях да правят това.  Ние осъзнаваме, че съществуват универсални принципи на процъфтяване на живота. И сме убедени, че ако пресъздадем в училищната средата тези основни принципи,  то ученето се случва от само себе си, а децата са обречени да успяват. Това имаме предвид, когато твърдим, че културата на образованието трябва да следва принципите на живота,  а за нас във FUSION те са три:

Единност в Многообразието

Ние сме убедени, че най-голямото ни богатство като човечество е в изключително разнообразните ни таланти. И всеки от нас има уникален  талант – дар, който да сподели с другите и със света. В обучението отчитаме индивидуалните способности, таланти и интелигентност. От една страна се  придържаме се към учебния план като база минимум, която да бъде овладяна. Стремим се да развиваме в децата висока грамотност, поставяме високи изисквания и ги мотивираме да се предизвикват всеки ден. В същото време, обръщаме голямо внимание на развитието на талантите, емоционалната интелигентност, меките умения и физическата култура.

Синергия в Сътрудничеството

Днес акцентът в образованието е изместен повече към конкуренцията – не само на ниво ученици, но и между класове в училището, между училища, градове, цели области, а също и държави. Но ние вярваме, че правилният път за развитие е в сътрудничеството. Разбираме, че заедно можем да постигнем повече отколкото поединично. Именно затова подкрепяме всички форми на колаборация на всички нива –  споделена отговорност и работа в екип, взаимнообучителни методи, форми на  групово обучение и съвместно учене,  интердисциплинарни мостове, умения за социализация, създаване на партньорства вътре и извън училището, коопериране с други обучителни институции, създаване на общност и мрежи от партньорства. Но в нашата йерархия, най-важното от всички е сътрудничеството между училище и родители.

Непредвидимост/многоплановост/не-линейност на живота

Човешките системи и в частност човешките животи са не просто сложни. Те са супер-комплексни системи, изградени от множество елементи, връзки и зависимости, както и неизброимо количество избори и произтичащи от тях възможности. Именно затова най-големият враг на образованието е линейното мислене, а то има няколко лица. Най-често срещаното е представата за успех в живота – за да имаме добра работа, трябва да имаме „правилна диплома“ от добър университет или колеж, за да влезем там, трябва да сме завършили „правилната“ гимназия, а за да влезем там се нуждаем от добри оценки по „правилните“ предмети…Така „правилните“ стъпки още от детска градина гарантират успешен и щастлив живот. Тази представа също твърди, че има „по-важни“ предмети, и човек е толкова по-интелигентен, колкото по-добре се представя в тях. Много от ярките фигури, оформили човешката история, обаче, не са преминали през подобен път. Най-вече поради факта, че един учител, е открил талант в детството им, позволил е да се развие, променяйки целия низ от възможности.

Във Fusion разбираме, че образованието е жива система, а не линейно изкачване от първи клас до университета в преследване на дипломи. В подобна надпревара всички губим най-много от неразвитите таланти. Затова създаваме условия децата да опознаят себе си и да открият своята страст, което ще създаде за тях възможности, които досега не са съществували. Разкритието на вродените способности отваря нови врати към житейски реалности, които са били само потенциални. И главната ни задача като училище и учители е да създаваме благоприятен климат за протичането на тези процеси.

Тези три базови принципа намират изражение в образованието като по-конкретни или по-малки принципи и могат да бъдат открити в почти всяка прогресивна образователна система. Във Фюжън ги наричаме:

НАШИТЕ ОБЕЩАНИЯ КЪМ ВАС

FUSION SCHOOL ще:

 1. Изгради и поддържа атмосфера на безусловна любов, търпение, разбиране и подредена дейност, която да направи училището желано и стремеж за всяко дете.
 2. Се отнася към всичко деца с любов, грижа и равнопоставеност. Зачита тяхното достойнство, но и изисква ред и дисциплина. Обучението протича при свобода на действията, но в определени граници.
 3. Полага всички усилия, за да култивира в децата жажда за познание, висока култура и любов към ученето.
 4. Вдъхновява учениците за постигане на високи образователни стандарти без да им отнема радостта от детството.
 5. Подкрепя учениците да следват и развиват естествените си интереси и таланти в търсене на своя „Елемент“ – мястото, където заложби и страст се събират в едно.
 6. Преподава иновативно като ангажира, овластява, поставя високи изисквания и създава възможности за всяко дете.
 7. Отчита индивидуалните качества на всеки ученик и се стреми да адаптира програмата към собственото му темпо
 8. Оценява и подкрепя достойно личния напредък и постижения на всяко дете.
 9. Вижда винаги най-доброто в детето и се стреми да изяви неговия най-висок потенциал и най-добра същност.
 10. Възпитава в децата чувство за красота и ред, воля за добро, справедливост, уважение, любов и грижа за природата.
 11. Поощрява всички форми на сътрудничество като висша форма на общуване.
 12. …и не на последно място… Ще въвлече родителите като главни и най-важни партньори на училището за развитието на техните деца.