За родители

Ние не просто приемаме вашите деца, ние приемаме вашето семейство. За нас е важно да открием във ваше лице съмишленик. 

Взаимно уважение и сътрудничество

Училището дава възможност за пълноценно включване на родителите като ценен ресурс в образователния процес.

Провеждаме различни събития, чрез които постигаме постоянен диалог и взаимодействие с родителите за създаване на споделена представа за най-добрите интереси на детето.

Прозрачност и информираност

Училището представя честна балансирана и адекватна информация, за да могат родителите да правят своя информиран избор.

Приемаме и търсим обратна връзка от страна на родителите за качеството на цялостния образователен процес.

Съучастие

Уважаваме правото на семейството на собствени възгледи и ценности и отстояваме споделено пространство на взаимно уважение и толерантност.

Така, изграждайки заедно със семейството взаимно разбиране на целта а образованието и възпитанието, работим в партньорство за постигане на високите цели на училището.

Основни форми на взаимодействие

Асоциация на родителите

Доброволчеството и подкрепата на родителите под всякаква форма се насърчава и приема с благодарност от училището.

Всички родители на учениците в училището имат право да членуват в Асоциацията на родителите към училището. Нейната цел е да оказва подкрепа на учителите, учениците и взаимопомощ на родителите.

Срещи на учители и родители

Имат за цел да предоставят информация на родителите относно напредъка на ученика и да се обсъдят евентуални проблеми и намиране на решения. Срещите са персонални, когато се решават персонални въпроси и групови, когато се касае за решения, свързани с класа, група от ученици или общностни въпроси.

Портфолио

Портфолиото показва начините на справяне на конкретното дете чрез различни, създадени от него проекти или продукти, в различни ситуации и интервали от време. То показва развитието и постиженията на всеки ученик както индивидуално, така и като част от дома, в който той е важен участник.

Писмени обратни връзки

Писмените обратни връзки са цялостни периодични доклади за напредъка на ученика, които посочват областите на постижения на детето и областите, в които има нужда от подобрение. В тези доклади винаги се дават предложения в каква насока и с какви методи да се работи в бъдеще, както от страна на учителя така и предложения за взаимодействие с родителите.

Обучения за родители

Организират се при необходимост и при заявен интерес от страна на родителите по значими теми, свързани както с развитието на децата, така и тренинги и семинари за възрастни.