Програма

Ние вярваме, че Всяко дете може повече и това е водещият ни мотив в изготвянето на богата и разнообраазна учебна програма, която позволява на децата да разкрият истинските си способности, които да видим и развием по най-добрия начин.

Програмата на Fusion School реализира образователния модел на Fusion, основан на иновативно преподаване и креативно учене. Програмата е създадена така, че да реализира следните цели: 

  • Равнопоставеност между изкуства, хуманитарни науки, математика, езици, физическа култура, природни и обществени науки и игра.
  • Индивидуален подход към всяко дете и съобразяване със собствения му стил на учене.
  • Богат набор от методи като: проектно базирано обучение, съвместно учене и сътрудничество, евристично обучение, групово обучение, игрови модели и симулации.
  • Култивиране на ценности и правилни навици чрез разпределяне на отговорности, грижа за пространството, което обитаваме, колективно и демократично взимане на решения, грижа за живи същества – животни или растения, обучения в емоционална интелигентност, тиймбилдинги, ролеви игри и симулации и много други…
  • Атрактивна организация на училищния живот чрез домовата система на училището.

Учебно съдържание

Fusion School изпълнява изискванията на МОН за количество и вид на учебните предмети за всяка седмица, както изискванията за вида и количеството на годишното учебно съдържание. Тези изисквания са само 1/3 от цялото учебно съдържание в програмата ни.

Чрез голямо разнообразие от допълнителни предмети и изкуства реализираме балансирана програма от занятия, в която се редуват академични, движенчески и креативни занимания.

Засиленото обучение по английски език започва в предучилищните групи и се засилва в следващите класове. 

В програмата е отделено специално внимание на обученията по емоционална интелигентност, груповите занимания, ролеви игри и симулации.

Програма предучилищни групи

Съобразена е с програмата на МОН за тази възраст, като надграждаме с богата програма от занимания с изкуства, спорт и игри.

Програма I-VII клас

Разпределяне на отговорностите в училище започва от първи клас, като тяхното количество и самостоятелността, която поемат децата се увеличава постъпателно до седми клас. Всяко дете активно се включва в колективни събрания на ученическите съвети за демократично взимане на решения, разпределяне на отговорности и цялостната организация на училищния живот.