Методика

Това е най-важната част, златният ключ в образованието. Методът означава „КАК правим нещата“ и точно това отличава едно училище от друго.  И тъй като вярваме, че всяко дете може повече, сме избрали да използваме микс от най-доброто в световния опит – както традиционен, така и прогресивен. 

Но на първо място стои да обградим децата с любов, да ги подкрепим във всяко търсене или трудност. Ако осигурим такава среда за тях, те могат да преодолеят всички проблеми и да постигнат пълния си потенциал. 

Ето и няколко от най-важните моменти от метода „FUSION”, които са в основата на новото образование:

 • Промяна в йерархията на предметите и включване на нови дисциплини. Математиката, точните науки и технологиите са важни, но не са по-важни от другите предмети. Нито пък човешката интелигентност се измерва единствено с академични постижения. Нашата модерна балансирана учебна програма се основава на равнопоставеност между изкуства, хуманитарни науки, математика, езици, физическо възпитание, природни и обществени науки и игра.
  • Поставяме високи стандарти за грамотност, логично, критично и творческо мислене
  • Използваме изкуствата като главен метод за изразяване на уникалната човешка същност и мисия на всеки един от нас.
  • Включваме техники за самопознание на децата, на техния вътрешен свят и свързването му с външния
  • Отделяме на време за игра – децата са устроени да играят, изследват и откриват света самостоятелно, те имат нужда от свобода, иначе страдат.
  • Свързваме изучаваната дисциплина с практиката и нейното приложение в живота /транс- и интердисциплинарно учене/

Така всяка една от учебните дисциплини в учебната програма е насочена към основните области на интелекта, културното познание и личностното развитие. Правилният баланс между дисциплините ни позволява да захранваме силните страни и интересите на децата и  да създаваме личности.

 • Индивидуализация на обучението и изграждане на лична връзка учител-ученик. Това не означава обучение onе-on-one, а да намерим индивидуален подход към всяко дете и по точно с неговия стил на учене. Теорията на Хауърд Гарднър за множествените интелигентности твърди, че хората притежават разнообразие от интелигентности с различен капацитет. Той говори за осем вида и смята че всеки човек притежава смесица от всички тях:
  • Лингвистична интелигентност – свързана с говоримия и писмен език. Хора с висока лингвистична интелигентност обикновено са добри в четенето, писането и разказването на истории. Възприемат по-лесно като четат, водят си записки, слушат лекции, участват в дискусии и дебати. Чуждите езици им се удават по-лесно.
  • Логико-математическа интелигентност – свързана с логика, абстракции, обосновки и числа. Обикновено хора с развита такава интелигентност са добри в математиката, шаха, програмирането и други логически или изчислителни дейности. Това е сферата в теорията на Гарднър, която най-много се доближава до IQ.
  • Музикална интелигентност – тази област е свързана с чувствителността към звуци, ритъм, тонове и музика. Съответно хората с развита музикална интелигентност са добри в пеенето, свиренето и композирането.
  • Телесно-кинестетична интелигентност – основните елементи на този вид интелигентност е контрол над движенията на тялото и умението да се борави с предмети. Към това Гарднър добавя усещане за време и умението да се обучава тялото на рефлекси. Такъв тип хора учат най-лесно чрез използване на движения. Според Гарднър виртуални симулации не могат да пресъздадат необходимото физическо научаване.
  • Визуално-пространствена интелигентност – Тази област е свързана с пространствено мислене. Подходяща е за дизайнери и архитекти.
  • Междуличностна интелигентност – свързана с взаимоотношенията с другите. Според теорията такива хора обикновено са екстровертни и са чувствителни към чуждите настроения и чувства. Те са добри и в работата в екип. За тях е типично да учат в групи и да ценят дискусии и дебати. Подходящи кариери са продажби, политика, управители, учители или социални работници.
  • Вътрешноличностна интелигентност – свързана с умението на хората да се вглеждат в себе си. Такива хора са изразено интровертни и познават добре силните и слабите си страни. Често те предпочитат да работят сами.
  • Натуралистична – Натуралистите имат способността да разбират природата и да долавят закономерности; да се ориентират сред много живи организми (ботаник, ветеринар, горски), също така са чувствителни и внимателни, интересуват се от определени характеристики на обкръжаващия ги свят (метеоролог, геолог, археолог). Такива деца обичат да са навън и тяхното обучение е най-резултатно по време на екскурзии, зелено училище и други форми, където ще имат възможност да изследват нещата, които ги вълнуват.
 • Използване на синтез от образователни методи – Днес съществува излишен и в голяма степен изкуствено създаден антагонизъм между традиционните и прогресивни системи на обучение. Педагогиката изобилства от стратегии, технологии и методи. Изкушението да се използва дълго дадена образователна технология е силно – често така е най-лесно, има утвърдени дидактически материали, трудност от промяна на процесите, нужда от повишаване компетенцията на учителите, промяна на мисленето и др. Но реално това е проблем на линейността и стандартизацията. Всяка отделна методика често решава едни проблеми, но създава други. Казано с прости думи няма универсални методи – майсторството е в това, да знаеш как и кога да приложиш най-подходящата техника.
  Учителите майстори постоянно адаптират стратегиите си към нуждите и възможностите на конкретната ситуация, към ученика и стила му на учене, така че да развиват в максимална степен всички 4 аспекта, изброени по-горе. Във FUSION SCHOOL използваме микс от образователни методи, само някои от които  включват:
  • Учене чрез опит и откривателство – проектно базирано обучение;
  • Съвместно учене и сътрудничество;
  • Евристично обучение;
  • Групово обучение;
  • Игрови модели и симулации.

Най-добрите учители не са нито традиционни, нито прогресивни. Те са истински учители, мъдри и цялостни индивиди, които работят със СИНТЕЗ. 


 • Възпитание в ценности – процесът на възпитание е брат близнак на обучението…, който често се пропуска или изобщо не присъства. Всъщност, докато обучаваме децата, можем и трябва да използваме всеки един повод за възпитание и култивиране на ценностна система. Някои от инструментите, които използваме са: разпределяне на базови задължения, свързани с грижа за академията, колективни събрания с учениците за демократично взимане на решения, разпределяне на отговорности, грижа за живи същества – животни или растения, обучения в емоционална интелигентност, анализи на отношения в колектива, тиймбилдинги, разиграване на ролеви игри и симулации с цел промяна на отношения и много други…
 • Атрактивна и хуманистична учебна среда с различна архитектура. Всеизвестен факт е, че децата прекарват повече време в училище отколкото вкъщи. Трябва ли тогава да се чувстват като у дома в учебната среда? Трябва ли тя да докосва сетивата им, да вдъхва чувство за сигурност, комфорт и магичност, да стимулира креативността и предлага възможности за заедност? Отговорът, разбира се, е гръмко ДА. Нашите стаи са създадени от дизайнери, познаващи децата, те са светли и приветливи, пълни с цветове и интериорни елементи, които стимулират и привличат детската душа. Всяка една стая е уникална учебна лаборатория, със собствен дух, оформен не само от дизайнери, но от учителя и самите ученици.
 • Вътрешен училищен живот – училището е не само място, където децата учат, но и кръстопът на съдби. Тук те общуват, създават приятели и преминават през своите житейски вълнения и изпитания. За да се превърне училището в желание и стремеж за всяко дете, сме изработили и богата програма от празници, събития, тиймбилдинги и много други поводи да бъдем заедно.
 • Нашите учители – Основна роля при прилагането на горните подточки играе личността на учителя. Именно тук е и главното предизвикателство, тъй като освен да познава своя предмет, педагогът трябва да може да възпитава, да формира ценности, да дава пример, да преценява момента, да знае кога и как да избира и редува методите според момента. Т.е. педагогът трябва да бъде изключително комплексна личност, но преди всичко трябва да бъде психолог и  артист, защото самото образование е изкуство.